KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİ FORMU

Doküman İsmi:

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

Hedef Kitle:

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından kişisel verileri işlenen çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler.

Onaylayan:

KVK Üst Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politikanın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.

©MDS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş 2020

İşbu belge MDS SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş’ nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

BÖLÜM 1– GİRİŞ

1.1 Giriş

Kişisel verilerin korunması, MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’nin (Şirket) en önemli öncelikleri arasında olup, MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2 Kapsam

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’nin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Şirketimiz tarafından çalışan adaylarına veya çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin detaylarına ise sırasıyla https://www.mdsas.com.tr/kvkk-politikasi adresinde yer alan Çalışan Adayları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

1.3 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.4 Politika’nın Yürürlüğü

İşbu Politika’nın yürürlük 01.10.2018 tarihi tarafından düzenlenerek 01.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren ve 01.10.2020 tarihinde güncellenen versiyon işbu Politika’nın yürürlük tarihi itibari ile yenilenmiştir.

İşbu Politika, internet sitesinde https://www.mdsas.com.tr/kvkk-politikasi yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”)bölümünde yer verilmiştir.

2.3.İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Şkişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda , kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

3.5. MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş Tarafından İşlenmekte Olan Verilerin Grup Şirketleri (Opakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş -Dia Pro Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş -Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic..AŞ ) Tarafından İşlenmesi ’nin faaliyetlerinin topluluk ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, ’nin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından işlenmekte olan kişisel veriler ayrıca grup şirketleri tarafından işlenebilmektedir. MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş ile grup şirketler arasındaki kişisel veri paylaşımının Kanun kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı kapsamında gerçekleşmesi durumunda ilgili grup şirketleri kişisel verilerin toplama aşamasında, kişisel verilerinin MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş veya grup şirketlerine gönderilebileceği konusunda ilgili kişiyi aydınlatır.

3.6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.6.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,

Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.6.2Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarakve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden VeriSorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerin işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda Veri Sahibi Başvuru Formu adresinden ulaşılabilecek“ Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

7.1.Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

7.2. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından bina ve tesisilerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. , bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, , Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.3. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

BÖLÜM 8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt politikaların yanı sıra Topluluk Şirketleri için de temel politikalar oluşturmaktadır.

MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş içi politikalarının esasları, ilgili olduğu ölçüde kamuoyuna açık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu çerçevede bilgilenmesi ve ’nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir.

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Şirket’in İnsan Kaynakları Politikaları ve Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi
Etkinlik Yönetimi
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve
İcrası
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması,
Denetimi ve İcrası
Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve
Yönetilmesi
Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz
Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve
Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin
Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi
Planlanması ve İcrası
İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya
Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve
İcrası
Şirket’in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin
Yönetimi
Planlanması ve İcrası
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
Çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi
Şirket Çalışanları ücret yönetimine ilişkin analiz
ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
Şirket Çalışanlarına yan hak ve menfaat
sağlanması süreçlerinin planlanması ve destek
olunması
Şirket çalışanlarının ücret yönetiminin
Şirket İnsan Kaynakları Politikaları ve planlanması faaliyetlerine destek olunması
Şirket çalışanlarının eğitim ve kariyer
Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
gelişimlerine ilişkin süreçlerin planlanması ve
destek verilmesi
Şirket çalışanlarının memnuniyet ve
bağlılığının artırılmasına yönelik süreçlerin
planlanması ve yönetilmesi
Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve
Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya
İcrası
Şirket çalışanlarının performans
Şirketin Stratejik İnsan Kaynakları değerlendirilmelerine ilişkin süreçlerin
Planlanması, Yedekleme Süreçleri ve yönetilmesi
Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda Şirketin gelişim ve yedekleme
Destek Olunması planlamaları faaliyetlerine destek olunması
Şirket içerisinde personel ve
yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin
yönetimine destek olunması
Şirket ve Şirket Değerlerinin İtibarının
Korunmasına Yönelik Çalışmaların
Gerçekleştirilmesi
Şirket Müşterisi Talep ve/veya Şikayetlerinin
Şirketin İtibarının Ticari Yaşam ve Takibi
Tüketiciler Üzerinde Uyandırdığı Güvenin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil
Korunması Toplum Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması
ve/veya İcrası
Şirket ve Paydaş Çalışanları Bağlılık ve
Memnuniyetine Yönelik Süreçlerin Planlanması
ve İcrası
Şirket suistimal ihbar ve inceleme
süreçlerine destek olunması
Şirketin Şirketin Faaliyetlerinin Şirket
Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak
Yürütülmesinin Temini İçin Denetim
Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
Hukuk İşlerinin Takibi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya
İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin
Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin
Planlanması ve İcrası
Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının
Güvenliğinin Temini
Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi
ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş Verilmesi
güvenliğinin temin Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin
Gerçekleştirilmesi
Şirketin Şirketler ve Ortaklık
Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Konusunda Destek Olunması
Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin
Güvenliğinin Temini
Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve
İcrası

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ AÇIKLAMASI
KATEGORİSİ
Şirket Müşterisi MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş Ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına
bakılmaksızın iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar
kapsamında MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel
verileri elde edilen gerçek kişiler
Ziyaretçi MDS Sağlık Ürünler Tic.A.Ş’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla
girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Çalışan Adayı MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş ’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini ’nin incelemesine açmış olan
gerçek kişiler. (detaylar için bk. https://www.mdsas.com.tr/kvkk-politikasi
adresindeki Çalışan Adayları Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası)
Şirket Çalışanı MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ştarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti,
insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve
altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde
kişisel verileri işlenen çalışanları (detaylar
için bk. https://www.mdsas.com.tr/kvkk-politikasi
adresindeki Topluluk Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası)
Aile Bireyleri ve Yakınları MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ştarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu
Politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş,
çocuk ve yakınları
Üçüncü Kişi Bu Politika ve Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler
(Örn. kefil, refakatçi, eski çalışanlar)
Tedarikçisi MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’nin ticari faaliyetlerini yürütürken emir
ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’ne
hizmet sunan taraf çalışanı yetkilisi veya hissedarı olan
gerçek kişiler .
Şirket Hissedarı MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’ nin hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş

’nin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

İş Birliği İçinde Olduğumuz MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda
Kurumların Çalışanları, (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan,
Hissedarları ve Yetkilileri bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek
kişiler

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
KATEGORİZASYONU
Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik
Kimlik Bilgisi numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi,
sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki
kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari
İşlem Güvenliği Bilgisi güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log
kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)
MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan
hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer
İşlem Bilgisi menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi,
alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi
veriler
MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan
Aile Bireyleri ve Yakın hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer
menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri
Bilgisi
(örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek
diğer kişiler hakkındaki bilgiler
Fiziksel Mekan Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi
Güvenlik Bilgisi
kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş ‘nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine
Finansal Bilgi göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara
ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir
bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında
giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş

kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla

Kurumsal Hafıza Bilgisi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen anı, röportaj
vb. bilgiler
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
Özel Nitelikli Kişisel veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
Veri sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni
yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen
Bilgisi
kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi
Bilgisi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler
Talep/Şikayet Yönetimi MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve
Bilgisi değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 1. MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’in ortaklarına,
 2. MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’in tedarikçilerine,
 3. MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş grup şirketlerine
 4. Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 5. Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Tanımı Veri Aktarım Amacı
Kişiler
MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş‘nin ticari
faaliyetlerini yürütürken
bizzat veya
ile birlikte muhtelif
projeler yürütmek, hizmet İş ortaklığının kurulma
İş Ortağı almak gibi amaçlarla iş amaçlarının yerine getirilmesini
ortaklığı kurduğu tarafları temin etmek amacıyla sınırlı
tanımlamaktadır. olarak
MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Şnin ticari MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş tedarikçiden dış
faaliyetlerini yürütürken ’nin kaynaklı olarak temin ettiği ve MDS Sağlık Ürünleri TİC.A.Ş’nin
emir ve ticari
Tedarikçi talimatlarına uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek
sözleşme temelli olarak MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’ ne için gerekli hizmetlerin ’ne
hizmet sunan sunulmasını sağlamak
tarafları tanımlamaktadır. amacıyla sınırlı olarak.
-Dia Pro Tıbbi Ürünler San.Ve Tic. -Hemakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş-Opakim Tıbbi Ürünler San.Ve Tic.A.Ş MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Ş’nin
Grup Şirketleri katılımını gerektiren ticari
faaliyetlerinin yürütülmesini
temin etmekle sınırlı olarak
İlgili mevzuat hükümlerine İlgili kamu kurum ve
Kanunen Yetkili Kamu Kurum göre MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.Şden bilgi ve kuruluşlarının hukuki yetkisi
ve Kuruluşları belge almaya yetkili kamu dahilinde talep ettiği amaçla
kurum ve kuruluşları sınırlı olarak
İlgili mevzuat hükümlerine İlgili özel hukuk kişilerinin
Kanunen Yetkili Özel Hukuk göre MDS Sağlık Ürünleri Tic.A.’den n bilgi ve
hukuki yetkisi dahilinde talep
Kişileri belge almaya yetkili özel
ettiği amaçla sınırlı olarak
hukuk kişileri